Syndbekjennelse og tilgivelse

Våre synder skal bekjennes for Gud. Han er den eneste som kan gi tilgivelse. Johannes sier: «Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» 1 Joh. 1,9. Den gang fariseerne satt og hørte på Jesus tilgi en mann hans synder, sa de: «Hvem andre enn Gud kan tilgi synder?» Mark.2, 7. De hadde rett i dette, for Bibelen lærer oss det.

Det de tok feil i, var at de ikke aksepterte Jesus som Gud med rett til å tilgi. Det er gjennom Jesu store offer for oss at Gud har gjort syndenes forlatelse mulig for oss.Men når Jesus lærer oss å be Herrens bønn, sier han at vi skal si: «Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere.» Og når han etterpå forklarer bønnen, sier han: «For dersom dere tilgir menneskene den urett de gjør mot dere, skal også den Far dere har i himmelen, tilgi dere.» Matt. 6, 12.14.

Dette viser oss at vi både skal bekjenne hva vi har gjort galt mot vår neste, og kunne forvente dennes tilgivelse. Når Jakob skriver om å gå i forbønn for de syke, peker han på nødvendigheten av at den det blir bedt for, har en god samvittighet; og så sier han: «Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet.» Jak. 5, 16. Dette forteller også at vi skal bekjenne bestemte synder for hverandre.Hva er det så vi skal bekjenne for hverandre?

Dersom vi har gjort noe galt mot et medmenneske, skal det bekjennes for vedkommende. Det er ikke Guds mening at vi skal bringe vårt indre liv, og vår syndeliste, til alle andres kjennskap. Tvert imot. I samme forbindelse, når Jesus lærer disiplene å be, forteller han dem at de skal gå til Gud «i lønndom». I «det skjulte» sier den nye oversettelsen. (Matt. 6, 6. 18.) Våre egne privatliv og deres problemer er en sak mellom Gud og oss. Han som «ser i det skjulte», vil lønne oss åpenbart.Når vi går til våre medmennesker for å be om tilgivelse for de feil vi har gjort mot dem, må vi be Herren om himmelsk visdom til å gjøre det rett og ut fra ekte ydmykhet.

Vi må også veie våre ord, slik at ikke selve syndsbekjennelsen skaper mer ondt enn den onde handling selv forårsaket.Vi tar med en forfatters uttalelser om dette viktige emnet:»Den som skjuler sine misgjerninger, har ingen lykke, men den som bekjenner dem og vender seg fra dem, finner miskunnhet.» Betingelsene for å oppnå miskunnhet hos Gud er enkle, rettferdige og rimelige. Herren krever ikke at vi skal gjøre noe tungt og vanskelig for å bli tilgitt. Vi behøver ikke å foreta lange, trettende pilegrimsreiser eller utføre smertefulle botshandlinger for å anbefale oss for Gud i himmelen eller for å sone våre overtredelser.

Den som bekjenner sine synder og avstår fra dem, finner miskunnhet. Apostelen sier: «Bekjenn da syndene forhverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet.» «Bekjenn deres synder for Gud, for bare han kan tilgi dem, og bekjenn deres feil for hverandre.» Har du syndet mot din venn eller mot din neste, så bør du innrømme din feil, og det er hans plikt åtilgi deg. Deretter må du be Gud om tilgivelse, fordi den bror som du har forurettet, hører Gud til, og hvis du skader ham, synder du mot hans skaper og gjenløser.

Legg saken frem for den eneste sanne mellommann, vår store øversteprest, «som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd», og som «kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet og kan rense oss fra alle syndens flekker.»De som ikke har ydmyket seg for Gud og erkjent sin skyld, har ennå ikke oppfylt det første vilkår for å bli antatt hos Gud. Dersom vi ikke har opplevd den omvendelse som vi ikke angrer på, og vi ikke med sann ydmykhet og med en sønderknust ånd har bekjent våre synder og fått avsky for vår urettferdighet, har vi aldri virkelig søkt syndstilgivelse. Og dersom vi aldri har søkt, har vi aldri funnet Guds fred.

Den eneste grunnen til at vi ikke har fått tilgivelse for synder som vi har gjort tidligere, er at vi ikke er villige til å ydmyke våre hjerter og rette oss etter de betingelser sannheten stiller. Vi har fått tydelig undervisning om dette. Enten syndsbekjennelsen er offentlig eller privat, bør den komme fra hjertet og være åpen og frivillig. Den må ikke tvinges på synderen. Den må heller ikke bli avlagt på en overfladisk og likegyldig måte eller bli krevd av dem som ikke harnoen forståelse av syndens virkelige natur.

Når bekjennelsen er uttrykk for våre innerste og dypeste følelser, finner den vei til en barmhjertig Gud. Salmisten sier: «Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd.»Sann bekjennelse er alltid av en særegen art og gjelder særskilte synder. Disse kan være av en slik karakter at de bare bør legges frem for Gud, eller de kan bestå av feil som vi må bekjenne for den enkelte som er blitt forurettet. De kan også være av en mer offentlig natur, og i så fall må vi bekjenne dem offentlig.

Men enhver bekjennelse må være bestemt og saklig, slik at vi innrømmer nettopp de synder vi har gjort oss skyldige i.På Samuels tid gikk israelittene bort fra Gud. De led under syndens følger, for de hadde mistet troen på Gud, forståelsen av hans makt og visdom til å herske over folket, og tilliten til at han kunne forsvare og hevde sin sak. De vendte seg bort fra verdensaltets hersker og ønsket et lignende styre som folkeslagene rundt dem. Før de fant fred, måtte de avlegge denne særskilte bekjennelsen at til alle sine andre synder hadde de «lagt den misgjerning å kreve en konge». De måtte bekjenne nettopp den synd som de var blitt overbevist om.

Deres utakknemlighet tynget dem og skilte dem fra Gud.Gud kan ikke godkjenne vår bekjennelse dersom den ikke blir fulgt av oppriktig anger og omvendelse. Det må skje avgjorte forandringer, slik at vi vender oss bort fra alt som mishager Gud. Dette vil være følgen av sann sorg over synd. Den del av arbeidet som vi må gjøre, er tydelig fremholdt: «Tvett eder, rens eder, ta eders onde gjerninger bort fra mine øyne, hold opp å gjøre det som er ondt! Lær å gjøre det gode, legg vinn på det som er rett, vis voldsmannen på rett vei, hjelp den farløse til hans rett, før enkens sak!»

Når den ugudelige «gir pant tilbake, godtgjør det han har røvet, følger livets bud, så han ikke gjør urett. Da skal han visselig leve, han skal ikke dø». Med tanke på omvendelsens verk sier Paulus: «Se hva det førte til at dere lot sorgen bli som Gud vil: iver, forsvar, harme og frykt, lengsel, alvor og vilje til å straffe. På alle måter har dere vist at dere er uten skyld i denne saken.»

Når synden har lammet den moralske dømmekraft, kan overtrederen ikke oppdage manglene i sin karakter eller innse hvor avskyelig hans handling er, og dersom han ikke lar seg påvirke av Den Hellige Ånds overbevisende kraft, vil han fortsette å være delvis blind for sin synd. Hans bekjennelse er ikke oppriktig og alvorlig. Til hver innrømmelse av sin synd føyer han en unnskyldning for sin handlemåte, og hevder at dersom ikke visse omstendigheter hadde inntruffet, ville han aldri ha gjort det han blir irettesatt for.

Etter at Adam og Eva hadde spist av det forbudte tre, ble de fylt med en følelse av skam og redsel. Til å begynne med tenkte de utelukkende på hvordan de kunne unnskylde sin synd og unngå den fryktede dødsdom. Da Herren spurte dem om deres synd, la Adam delvis skylden på Gud og delvis på sin hustru, og svarte: «Kvinnen som du gav meg til å være hos meg, hun gav meg av treet, og jeg åt.» Kvinnen skyldte på slangen og sa: «Slangen dåret meg, og jeg åt.» Hvorfor skapte du slangen? Hvorfor lot du den komme inn i Eden? Disse spørsmålene lå i hennes unnskyldning for at hun hadde syndet. Eva veltet ansvaret for fallet over på Gud.

Selvrettferdiggjørelsens ånd hadde sin opprinnelse hos løgnens far og har siden vist seg hos alle Adams etterkommere. Slike bekjennelser er ikke inspirert av Den Hellige Ånd og vil ikke bli godtatt av Gud. Oppriktig anger vil lede et menneske til selv å bære sin skyld og til å innrømme den uten å ty til hykleri eller bedrag. På samme måte som den stakkars toller, som ikke engang løftet blikket opp mot himmelen, vil han rope: «Gud, vær meg synder nådig!» Og de som erkjenner sin skyld, vil bli rettferdiggjort, for Jesus har med sitt eget blod sonet for alle angrende mennesker.

De eksempler på oppriktig anger og ydmykelse som Guds Ord omtaler, viser at de var villige til å bekjenne. Det kom ikke til syne noen unnskyldning for synd eller noe forsøk på å gjøre seg selv rettferdig. Paulus søkte ikke å skjerme seg selv. Han maler sin synd i de mørkeste farger og prøver ikke å gjøre sin skyld mindre enn den er. Han sier: «Jeg fikk fullmakt fra øversteprestene og kastet mange av de hellige i fengsel, og var det tale om å henrette dem, stemte jeg for.

Rundt omkring i synagogene fikk jeg dem ofte straffet for å tvinge dem til å spotte, og i mitt raseri forfulgte jeg dem helt til byer i utlandet.» Han uttaler åpent: «Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere; og blant dem er jeg den største».Det ydmyke, sønderknuste hjerte som er tynget av en oppriktig anger, vil forstå noe av Guds kjærlighet og hva Golgata har kostet. Og likesom en sønn avlegger bekjennelse for en kjærlig far, slik vil det angrende menneske legge sine synder frem for Gud. Skriften sier: «Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.»

Fra boken: «Veien til Kristus» av E.G.White.

Å vandre i skyggenes dal

Å vandre i skyggenes dal der alt er utviskes, kan gi sanne utfordringer. Du vet ikke om lyset er ekte lenger der det ligger som slør på bakken. Det lever sitt eget liv der det ikke entres uten at du kan gå naken. Din nakenhet er din frykt som kommer til uttrykk i ett sanseløst spill.

Da ser du hvor lite det lyset har av omtanke om deg. Du er lurt til å se en annen sannhet. Det er den verste form for tillitsbrudd, tenker du. Du snur deg bort fra Gud. Satan har spilt ut sin hånd i sitt falske lys og gitt deg inntrykk av det kommer fra Gud. Det er da kun en vei tilbake.

Å gi Jesus en uforbeholdning unnskyldning er da på plass. For Han venter på deg. Guds lys frister ikke ei heller gir deg valget mellom godt eller ondt. Fristelser kommer fra Satan og bare han. Guds kjærlighet er ikke til å ta feil av, når du har akseptert Sønnen som din Frelser. Da trår du ikke feil igjen.

I sann tilbedelse ser du veier til glede du ikke trodde var mulig. Når du har bekjent dine synder for Gud, ligger veien åpen for deg og din vandring i lyset. Den eneste løsningen ligger her. I 1.Joh 1.9 sier Johannes at «Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett» Så veien ligger der.

Den sanne gleden utspiller seg i deg, og Den Hellige Ånd utruster og gir deg stikkord som kommer fra Herren. Du vandrer i lyset og din kjepp er Bibelen som er guide. Da har du herligheten på din side inn i evigheten og du skal ikke dø den totale død. Jesus lovet dette og reiste opp Lazarus som et bevise på dette.

I dag føler jeg meg virkelig sterk etter kun 4 timers søvn. Ser knapt tastaturet.

Guddommelig Visdom

Mandag 4 mars 2019

Likevel, visdom taler vi blant de fullkomne. Men det er en visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer, de som går til grunne. Nei, som et mysterium taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av forut har bestemt til vår herlighet. Denne visdommen kjente ingen av denne verdens herrer. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre. Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham.
– 1Kor 2:6-9

Min bønn i dag

Søndag 3 mars 2019

Jeg snakker direkte til smerte nå. Ingen vegger vil stå etter dette! Fjernforbindelse er mulig her, fordi smerte er en kolossal og internasjonal unormalitet i våre liv.

Overgrep i smerte overskrides av den interne blødningen av kilden som kommer inn. Gjør det umulig å mestre og dvele på det i sann frihet. Satan er overtrederen og kilden til den når han forvandler kanalen til håp og kjærlighet i vantro og frafall.

Hver eneste dukke av vantro vil være din strengmester. Og du danser smertedansen uten å kjenne sin sanne hensikt, for å ødelegge deg for godt. Vende bort fra Gud uten å vite at du gjør det. Satan er så god i dette.

Å bryte disse kjedene er et hardt slag. Den begynner med en sann omvendelse av synden. Ved å gjøre det, har du kontroll over kanalen til Gud direkte gjennom Kristi oppstandelse. Det neste trinnet er å prøve å se Guds sanne lys i ditt indre øye. Det danner når du omvender deg og kommer innenfor sann tilgivelse. Deretter kommer innreting til nye funksjoner.

Dine nye innretninger vil oppstå når du tilber ham og hans arbeid inne i deg, Gud ligger i din ånd, og er alltid der siden fødselen. Det skjedde med meg, så hvorfor skulle det ikke falle inn i deg også. Guds sanne lys inne i oss hele tiden, bare hente det opp. Det er knyttet til oss som en «tilhørende til» -funksjoner.

Din smerte er kjent av ham, det er ikke Hans handling eller kilde. Det er ikke to viljer i denne verden, det er tre! Guds, Satans og oss! Vi er født i fri vilje! Så det er tre! Det vi gjør i livet, reflekterer tre og det kan være for mye for noen mennesker, som smerte som ligger i våre frie sjeler, og det er ikke knyttet til Ham i det hele tatt.

Vi trenger Kristi kors for å sette et vendepunkt i vår smerte. Denne sanne hendelsen vil kaste ut noen vantro og trekke deg mot Ham og hans blodige siste skritt for å fullføre en sann kanal til Gud. Dette har blitt åpenbart for meg uten å lese en setning i Bibelen om det! Du vil bli lært dette naturlig som vi er hans kreasjoner.

Kaste «mynt» frem og tilbake for å finne ut verdien av tro er en feil ting å gjøre. Vårt intellekt setter alt til en suppe av frykt og vi søler  suppen slik at vi er igjen med nesten ingenting til å forstå det. Å bare tro i dag er en annen sak, ettersom våre liv er avhengige av å lykkes her i denne verden. Det er allikevel en måte å «falle inn» etter hvert som mange unge kommer til tro, selv muslimer konverterer ettersom Jesus kommer inn i deres drømmer.

Min tro er så sterk etter en levetid i søken, alt dette ble avslørt for meg i løpet av ti dager, og mer ……. fremtiden har mer bønner mens jeg blir hans bønnekjempe. Det vil være som Billy Grahams arv, jeg hører på hans lære ettersom han var en sann og rettferdig troende på Kristus.

Hvis det skjedde med meg, kan du også gå inn i lyset og bli fylt av Ham. Jeg ber at alle lesere av dette vil bli møtt med et ønske om å få mer av sann visdom. Vi har myndighet i Ham for å finne og henvende oss til Gud direkte. Gjør det nå, ikke avstå lenger, gi det en sjanse til å snu.

Jeg er her for å fylle din tro for å være sterk!

Min bønn i dag

Fredag 1 mars 2019

Jeg ber for de trengende i dag. Deres kamp er IKKE forgjeves, det har sin egen verdi i himmelen. Kamp er kombinert ord som er konstruert for å inkludere alle aspekter av mørket.

En kamp som er plassert i mørket, kommer aldri ut i lyset! Dens natur er Satans måter å kontrollere din vane å holde deg i smerte fordi øynene dine er hindret av det hele tiden og er ute av kontroll.

I Jesus lys vil kampen bli oppdaget og rekonstruert i stykker du kan legge til side fordi han er for den slags ting

Det blir mindre smertefullt per dag da. Jesus klemmer seg ned og din tro blir sterkere hver dag fordi oppfatningen av Kristus blir personlig og korset kommer nær. Han gir deg dette av kjærlighet og barmhjertighet!

Kjærlighet hele veien, og han spinner hodet rundt for å forstå det utenkelige og til og med hemmelighetene til livet du aldri ville trodde var ditt til å mestre! Han tok all synd og sykdom og mer på korset bare for deg personlig!

Kjærligheten kommer enda mer inn i livet ditt når du leser dette og bekjenner din synd og forandrer ditt hjerte til å inkludere Jesus som din Herre og din sjels forpakter.

Vær med ham og synd ikke mer!

Jeg er død og stått opp igjen

Mitt gamle jeg er dødt, en ny sjel har reist seg i Kristus. Jeg er friere enn noen gang og Herren lytter til min bønn, jeg får bønnesvar. Ikke alt som er Hans plan, men det meste.

Konklusjonen er krystallklar, Jesus lever i beste velgående. Hans mellommannkunnskaper er total, så du kan komme med hva som helst. Så lenge du vil være i ånden og puste til Hans heiarop, overgir deg og bekjenner dine synder, så er Han Teamleader med alt hva det innebærer.

Jeg føler alt, kjenner hele rekkevidden av min tro, fordi troen er den kjærligheten som er nedfelt i min ånd. Den kjenner ingen grensen og finner sin vei til min overflate. Der viser jeg Jesus sanne lys, fordi det brenner og jeg kan ikke stoppe dette.

Sannheten er meg belyst og jeg finner alt i Ham som gjør meg sterk.

Sex og lyst er lov fra Bibelen!

Sex er ikke synd. Augustin introduserte sex som synd og det synet spredde seg til kirken. Det er ikke Guds plan at sex er synd. Hverken Jesus eller Paulus sier dette direkte! De oppmuntrer riktig nok disiplene til sølibat, men det er utelukkende til dem. Senere blir familielivet sidestilt med sølibatet opp igjennom til Augustin. Les mer om Augustin

Du kan altså leve i ekteskapet med sann lyst som i Ordspråkene 5:18-19 La deg beruse av henne, en yndig gaselle. La hennes bryster stille din lyst.

Eller Salamos høysang 2:7 vekk ikke kjærligheten før den selv vil. Altså har den egen vilje.

Så Guds plan er god og fullendt kjærlighet mot ektefellene mann og kvinne.

1 2 3 4 6