Svensk førskole slutter med Lucia: – Feil med «genusperspektivet»

Søndag 25 november 2018


Foreldre til barn ved en førskole i Motala i Sverige ble i løpet av den foregående uken meddelt at det nå er slutt på den tradisjonelle luciafeiringen ved førskolen. Grunnen til dette er at førskoleledelsen ikke ønsker å «ekskludere noen».

På onsdag oppstod det en debatt under et møte mellom foreldre og førskolelærere ved Kärrbacken førskole i Motala i Östergötland, etter at førskolen hadde besluttet å slutte med luciafeiring på permanent basis. Ifølge førskoleleder Anna Karmskog finnes det mange grunner til avgjørelsen, og det skal ikke ha vært aktuelt på noe tidspunkt å diskutere saken med foreldrene.

– Det er ikke noe de kan være med å bestemme. Beslutningen tar vi innen rammen for skoleloven, mot diskriminering og krenkende behandling. Vi vil ikke ekskludere noen, sier førskoleleder Karmskog til lokalavisen MVT.

Under møtet med foreldrene forsvarte Karmskog beslutningen med at de fleste barna ikke har høye forventninger til Lucia, at ikke alle foreldre har råd til å kjøpe klær og eventuelt utstyr til feiringen og at barn blir urolige i store forsamlinger. I tillegg ble det oppgitt at man stiller spørsmål til «genusperspektivet» ved Luciatoget, altså mener man det er problematisk at det skilles mellom jenter og gutter i feiringen.

Beslutningen har skapt misnøye blant foreldre og barn. Flere av foreldrene forlot møtet, og frasa seg oppdrag i førskolerådet, etter at beslutningen ble kjent.

– Vi fikk vite at det ikke inngår i læreplanen, og at en del barn føler uro når det kommer til å stå i en gruppe, sier Jessica Gunnige, en av foreldrene, til MVT.

Min kommenter til dette er :

Multikulturen og knebøyning for Islam er hverdagen nå. Våre tradisjoner blir ekskludert for å tilpasse oss Islam. Islam er Satans ideologi og er en faenskap vi burde forby i stedet for å godta som en «god religion. Alle muslimer i Vesten venter bare på at barnevognene deres kommer i flertall, så kommer kravene om sharia og annen trolldom fra Satans spiskammer.

Jeg er glad for at jeg er for gammel til å oppleve Satans påtrykk i vårt samfunn, men våre barnebarn vil få store problemer.

Økonomiske konsekvenser av en globalistisk politikk

Søndag 25 november 2018

Det står mye om økonomi i norsk hovedstrøms media, men en viktig indikator blir dere ikke fortalt om. Kjøpekraftjustert BNP per innbygger viser hvor mye i reelle verdier som blir produsert for hver nordmann. Dere vil kanskje bli overasket når jeg forteller at denne er den samme i dag som i 2007. Om vi tar med det faktum at den rikere delen av befolkningen har fått en større del av kaka de seneste årene, betyr det at nordmenn flest har det dårligere nå enn for ti år siden.

Hovedstrømsmediene har i hovedsak fortalt at den norske økonomien har gått bra de siste årene. Det stemmer til dels, men om vi medregner den enorme økningen i befolkningen gjennom innvandring, har vi på det like dårlig i dag som for ti år siden. Vi har hatt et tapt tiår.

Enkel økonomisk teori kan sannsynliggjør at innvandringen er årsaken til den økende skjevfordelingen av ressurser. Som i alle transaksjoner blir prisen bestemt av tilbud og etterspørsel. Når det kommer flere arbeider og ikke etterspørselen øker i takt med denne, vil prisen på arbeidskraft bli redusert. Særlig i de sektorene innvandrerne har kompetanse til å arbeide i eller greier å tilegne seg kompetanse for, vil oppleve økt konkurranse og derav reduserte lønninger.

Det må bli presisert når det kommer til Norge, at ikke markedet alene bestemmer lønninger. Her blir lønninger satt for hver sektor etter forhandlinger mellom fagforeninger. Lønnen her i Norge vil altså ikke nødvendigvis følge markedet. Innen økonomisk teori er det kjent at dersom lønn blir sett over det markedet naturlig bestemmer (likevekt), vil det bli tilbydd færre stillinger.

Det siste tiåret har andelen i arbeid blitt drastisk redusert. Når ikke arbeiderne kan underprise hverandre, fører det med seg at færre kan få et arbeid. Istedenfor å tilsette to til en mindre lønn, må de ansette en for en høyere lønn. Økningen i tilbudet av arbeidskraft fører altså med seg en reduksjon i andelen sysselsette. Det som skjer er at de svakeste blir selektert ut av arbeidslivet. Det er klart at en arbeidsgiver vil ha preferanse for en frisk og erfaren utenlandsk arbeider, enn en syk norsk arbeider. Utenforskapen øker i takt med konkurransen.

Frihandel er en annen kjepphest for den globalistiske eliten. De ønsker at hele verden skal kunne handle uten restriksjoner, noe de forteller vil føre med seg en bedre økonomi. Det er en sannhet i det, vi har fått tilgang til billigere produkter enn noen gang, men en negativ konsekvens er at innenlandsk produksjon bli flyttet utenlands. Det er særs usikkert om billigere produkt rettferdiggjør de store tapene av arbeidsplasser og resulterende sosial degenerasjon. Det følger videre av økonomisk teori at frihandel vil føre til en konvergering av lønner mellom rike og fattige land. Fordi arbeiderne i rikere land vil redusere sine krav for å få arbeid. De rikeste er de som vil nyte best av dette, siden de kan ta mer av overskuddet av produksjonen. Det har vært en enorm økning av milliardærer de siste 10 årene og de får mer og mer av verdens ressurser.

Den globalistiske politikken fører oppsummert til en reduksjon i levestandard for den dårligst stilte delen av befolkningen. Det er en politikk som overfører fra de fattige i den vestlige verden til den rike. Om det er meningen å gjøre dette, vet jeg ikke, men konsekvensene er klare.

All diskriminering av nordmenn må ta slutt

Tirsdag 13 november 2018

av Vidar Kleppe
Tidligere stortingsrepresentant og politisk nestleder for Demokratene i Norge

I Norge kan faktisk personer få flyktningstipend både i grunnskolen og den videregående skole etter Opplæringsloven § 4A-1 – om du er utenlandsk statsborger som har fått asyl i Norge, og setter deg på den norske skolebenken. Jo tidligere en begynner å utdanne seg etter at du kom til Norge, desto lengre kan en motta og få i flyktningstipend – som på folkemunne med rette blir omtalt som gull-stipendet med en verdi på over 100 tusen kroner i året.

Om en flyktning som eksempelvis har fått asyl i Norge, begynner på en utdanning her i landet innen tre år etter at han/hun kom til Norge, kan vedkommende få gull-stipend i hele tre år. Begynner en på utdanning innen fire år etter at en kom til Norge, kan en få gull-stipend i to år. Går en i vanlig videregående opplæring som de har rett til etter opplæringslova, får en særbehandling som ikke norske elever får – ved at den økonomiske støtten flyktningen får blir gjort om til et gull-stipend.

Tall i kroner basert på undervisningsåret 2018-2019 gir da den utenlandske statsborgeren som har fått asyl i Norge hele 108 250 kroner årlig i flyktning/gull-stipend.

Dette viser at stortingspartiene forskjellsbehandler norske elever og gir urimelige særordninger til utenlandske statsborgere som har fått asyl i Norge. Jeg er derfor en sterk motstander av et norsk utdanningssystem som ikke gir norsk ungdom som tar utdannelse, like økonomiske rettigheter gjennom like stipender – som utenlandske statsborgere som har fått asyl i Norge.

Dessverre er det bare Demokratene av partiene i Norge som sier nei til den: Økonomiske diskrimineringen av norsk ungdom som tar utdanning – og som årlig ikke får gull-stipend på over 100 tusen kroner – slik utenlandske statsborgere som har fått asyl i Norge gjør.

Folketrygden

Jeg finner det videre sterkt umoralsk og galt, at fremmende mennesker uten tilknytting til Norge kan få langt bedre økonomiske forhold enn nordmenn som har betalt inn til folketrygden gjennom et langt – og ofte et strevsomt liv. Det er en stor politisk skandale at flyktninger som får opphold i Norge har krav på 40-års opptjening i folketrygden – med alle rettigheter fra første dag.

Demokratene mener at landets borgere, de som har slitt, som har strevd, de som er skadet i yrkeslivet, som har gjort sin plikt også skal få sin rett gjennom gode pensjoner og ytelser fra folketrygden. Derfor vil Demokratene selvsagt også fortsatt kjempe for de eldre i Norge. De skal kunne nyte godt av sine mange år av bidrag. Denne diskriminerende politikken av stortingspartiene ovenfor nordmenn i folketrygden må snarest opphøre.

Etter min mening er det helt klart at norske eldre og uføretrygdede kvinner og menn fortjener langt bedre ytelser fra folketrygden enn nyankomne flyktninger. Dette må ta slutt – og her må det snarest ryddes opp. Nok er nok!

Innvandrere grovt overrepresenterte blant gjengvoldtektsmenn i Tyskland

Tirsdag 13 november 2018


Gjengvoldtekten av en ung, tysk jente i Freiburg i oktober har medført at debatten om importert kriminalitet og voldtekt har blusset opp igjen i Tyskland. Jenta ble voldtatt av ti forskjellige menn, de fleste av dem fra Syria.

En sikkerhetsekspert i landet har sagt at Tyskland har importert gjengvoldtektene, og at de fleste gjengvoldtektsmennene kommer fra arabiske land. Denne påstanden er langt på vei blitt bekreftet av en statlig faktasjekker. Det er konstatert at 67,1 prosent av alle gjerningsmenn i denne typen kriminelle handlinger var innvandrere i 2017.

Disse tallene gjelder for gjengvoldtekter ved overfall, altså ikke planlagte overgrep, men også når man ser på gjengvoldtekter generelt er innvandrere voldsomt overrepresenterte, 53,6 prosent av alle bekreftede gjengvoldtektsmenn i 2016 var innvandrere.

Det er særlig andelen syrere, afghanere og irakere som øker dramatisk, noe som har sammenheng med migrantkrisen i 2015.

Ifølge Voice of Europe skjønnmaler den statlige faktasjekkere likevel tallene, blant annet fordi de viser til såkalte sosioøkonomiske faktorer.

Dear new countrymen: Do not praise Allah’s ride on us

Monday, November 12, 2018

To you who have come to our country with a Muslim faith and culture, and who often express themselves to be violated. In Norway we have a Christian heritage. Therefore crossed our flag.

We have the right to say what we mean here. We have achieved a lot with regard to women’s and men’s rights, and equality. We have democracy and people’s rule. We have the right to think and believe what we want. We are proud of our humanist heritage and our Christian heritage, although much can be blamed for the church over the centuries. We have no priesthood or thought police.

We are past the dark Middle Ages with superstition, church power and misery. Enlightenment changed our mindset. It was liberating in relation to the church and the understanding of our place in the universe, but it cost! We can fix the starfish to the sky: We see both suns, planets and moons, and much more, and we dare to say what we see without risking life.

But now it becomes clearer and clearer that something is about to happen, feel many!
We notice that some of our new «countrymen» do not respect our culture and our way of life, but only appear as. Many Norwegians find that Muslims are addictive to us infidelity, and recognize a reverse form of xenophobia in relation to the social debate otherwise. We are going to end up in hell.

Still, we hear that Muslims are violated by Norwegians’ lack of respect for Islam and their culture, and that we violate the Prophet. This is a clever way to achieve a victim role. Some say, perhaps, that it is a speculative and computed form of ruling technique, and that it is a learned violation, and not really felt.

There is no human right to be violated, and no one claims to be violated. The fact that Ola and Kari Nordmann are being hurt and hurt what they are experiencing, we have not heard so much about. Some immigrants violate us and our values ​​because they expect us to adapt to them and their culture and religion without opposition. They have applied for shelter and protection, and they have got it. But they are not happy:

Is it so strange that many Norwegians work a reluctance, a counter reaction and irritation, and feel exploited and offended? But bullying and hatred is not the way to react!

Terrorists and fanatics have been guided by different thoughts, and have occasionally caused much misery, yes, pure hell on Earth. Religion and political direction have inspired them to cruelty. We have our Breivik, but he is not proof that anyone can seal the terrorist stamp on the rest of the Norwegian people. Nor can we claim that all Muslims are terrorists. Most will live in peace and tolerance, and will not provoke anyone.

For us Norwegians it is scary to see pictures of fanatic Islamists, and worse when we at home experience them shouting death and corruption over differently minded. And threatens: Just wait until Norway becomes a Muslim caliphate!

Many «real» Norwegians feel anxiety, not first and foremost what extremists can find, but because Ola and Karis’s freedom will be restricted again: they fear that a new medieval age is coming into the country. Common sense and enlightenment discoveries we will not know about more. The priesthood is on its way back in new disguise.

It’s like going back in history. It is the Quran that tells how the world looks. Democracy, voting rights for men and women, and equal rights for men and women is history. The religious robots have taken over our minds and decide what is allowed to say and say.

Are you among those who blame this? Is that what you want? Is it the caliphate you are looking for? And you are looking to feel welcome!

What did you escape from? With patriarchal particular baggage, we see that many girls and women dress up in religious uniforms, the outfit’s outfits set with our eyes, but it is certain to come closer to God. It certainly shows who has the power. This is something new to us, and we think: They could be free now, both men and women, but they still choose physical, mental and religious impotence. And somebody wants to do that too.

We wonder why you came and why you fled when meeting with freedom and our culture can hurt you like that with our offenses. It may seem that you do not know that we have reached 2018 according to our timetable here in Norway, 1440 after the Islamic calendar.

Most people who come to Norway as refugees have fled from countries with dictatorship and with religious and political oppression.

Then it’s tasteless and rude, to use a slightly diminished language use, beyond the religion and the policy that causes the escape. Many people will rightly ask you why you came. You should respect the community you have come to, and do not provoke resentment in the people while blaming the new country’s inhabitants.

There is no one that prevents you from worshiping your god if you do it in your home. That’s when you demand «special advantages» in the public space, are rejecting other people with reasons in religion, radiating contempt and still expect to be respected that many people think that is enough and that you should shrink your back and go home to where you came from, to use a popular expression. If it becomes too risky, try to find another lucky country. The choice is yours. But: why did you come?

Everyone who comes to Norway fairly and openly in relation to Norwegian culture must be welcomed in the best possible way. We will do our best for them to thrive and integrate as best we can, but much is up to those who come.

Many Norwegians get angry and uncertain about what Islam really is for something. Some Muslims claim that Islam is the religion of peace, but in reality we see the opposite. There is a great controversy about who correctly interprets the Quran and who has the right to lead the inheritance after Muhammad.

For outside people, it does not seem that tolerance for differently minded is especially developed. Viewed from the outside, the impression is largely a fear culture. It’s only when the opinions of differently minded people are tricked that peace can fall over the ground. Someone is whipped to obedience, some are executed for conversion, others for blasphemy, others left because they could not have enough of the «perfect» book they should live for.

I do not think most people who are Muslims have read what is said in the Quran and the accompanying writings, but accept what they hear in the mosques.

If you, as a Muslim, want me to believe that the Qur’an is the gospel of truth, and that Muhammad was given complete knowledge and was infallible, you insult my understanding and the right to think as I will. You are in Norway now, and here we have the right and right to pardon all agreed truths both about religion and other, including Islam, Muhammad and Quran. Fortunately, we have been through the enlightenment era emphasized sensible guidelines for all relationships in existence. Enlightenment had its roots in the scientific worldscape of the 17th century. Natural science brought other explanations of natural phenomena than the church had been for, and the church therefore lost much of its power. 1536 comedy format Norway. With it, individual people became more and more given the opportunity to interpret the Bible themselves. Humanism and the Renaissance gave inspiration to the reformation.

Muhammad lived from about 570 to 8 June 632 on the Arabian Peninsula. This was before humanism, the Renaissance, the Reformation, Enlightenment, the French Revolution and the emergence of democracies like ours. That Muhammad, in the time he lived, was given complete knowledge and was infallible, exceeding the common sense of non-Muslims.

I’m allowed to argue my views on this question. If you get angry, it’s fine. If you believe that your sense of offense should cause me to be punished, I do not perceive it as anything but a speculative form of ruling technique. If you do not agree with me, it’s okay, but disagreement goes both ways. You do not have the sole right to the truth or to feel offended, even if you believe it yourself. You violate me at least as much. Maybe we’ll be seated on the same cell and have the opportunity to talk together. Who knows!

The only thing that can lead to a reconciliation between Muslims and differently minded, and Muslims in between, is a Muslim reform without bloodshed, hopefully, and an immersion in what has happened in the world beyond the Muslim universe. Maybe the ice will melt.

Give all Muslims the right to interpret the Quran and Muhammad’s knowledge of our times and with common sense without risking life. Faith and doubt must go hand in hand! Humor and self-esteem must be an extra spice on the food! Then there is hope!

«Is not it going to end?» Said it in a debate post in the class struggle on Tuesday, November 6, this year after the release of a blasphemous Christian woman in Pakistan. Thousands of fanatic protesters took to Lahore streets because of the release. They wanted her sentenced to death.

Yes, the big question is: Is not it going to end? Now, Muslims must understand that we live in 2018, almost 1400 years after Muhammad’s death.

De som er sosialt isolert står i større fare for å dø av en hjertestans eller et slag

Mandag 12 november 2018

Forskningen har lenge vist at de som er ensomme eller lever i sosial isolasjon, står i større fare for å få slag eller hjerteproblemer. Men det kan være andre ting enn selve ensomhet som utgjør faren, ifølge en ny, finsk studie, skriver nettmagasinet Forskning.no.

Overvekt og røyking forklarte hjerteproblemene, ikke ensomheten. Det er fortsatt sant at de som føler seg ensomme eller bor i sosial isolasjon er mer utsatt for å få slag eller hjertestans enn resten av befolkningen. Men 85 prosent av denne økte faren, kan bli forklart med ting vi allerede vet er dårlig for hjertet.

Det kan være alt fra at de ensomme lider av sykelig overvekt, røyker, har lav utdanning og liten inntekt eller en annen kronisk sykdom som gjør at de sliter med dårlig helse. Ensomheten kommer bare i tillegg til alt dette. Det er konklusjonen i en ny studie i det vitenskapelige tidsskriftet Heart, skriver det norske forskningsmagasinet.

Forskerne har brukt informasjon fra en stor, britisk helseundersøkelse kalt BioBank. Der ble en halv million briter mellom 40 og 69 år fulgt i omtrent syv år. De måtte både svare på spørreskjema og gå gjennom helsekontroller. 10 prosent av disse levde i sosial isolasjon, mens 6 prosent var ensomme. Bare én prosent var begge deler.

«Det er bra for helsen å ha sosial støtte fra en kjæreste eller andre mennesker som er i en lik situasjon som deg. Sosialt isolerte eller ensomme individer har kanskje ikke denne typen støtte», sier Christian Hakulinen til nyhetsmagasinet Time, sitert av Forskning.no. Han er professor i psykologi ved Helsingfors universitet og er hovedforskeren bak den nye studien.

Det en stor forskjell på det å føle seg ensom, og det å være sosialt isolert, ifølge forskerne. Du kan føle deg ensom selv om du deltar på massevis av sosiale aktiviteter og blir rent ned av besøk og det er mulig å leve sosial isolasjon uten å føle seg ensom. Noen trives best alene, slår de fast.

De av deltakerne i studien som både sa at de sjelden eller aldri hadde noen de kunne betro seg til og at de følte seg ensomme, kategoriserte forskerne som nettopp det – ensomme. Men for at forskerne skulle si at du levde i sosial isolasjon, måtte du bo alene, få besøk av familie og venner mindre enn én gang i måneden og ikke delta på faste, sosiale aktiviteter i løpet av en vanlig uke. Det kan være alt fra å dra på håndballtrening til en fast sammenkomst med quizlaget eller bokklubben, skriver Forskning.no.

Selv om de finske forskerne mener at mesteparten av den økte risikoen som ensomme og isolerte har for å få hjerteproblemer skyldes andre ting, viser det seg at isolasjon fortsatt var et faresignal i seg selv.

De som er sosialt isolert står i større fare for å dø av en hjertestans eller et slag, ifølge studien. Spesielt hvis de hadde hatt et slag tidligere. Her fant forskerne at litt av den økte faren kunne skyldes overvekt eller kronisk sykdom, men selve den sosiale isolasjonen forble en viktig risikofaktor. Det kan være fordi de isolerte ikke har noen å lene seg på når ting går galt, skriver Forskning.no.

«Det kan være at de som føler seg ensomme har et sosialt nettverk de kan sette i gang etter at de blir syke. Men mennesker som er sosialt isolerte har ikke denne typen nettverk», sier Hakulinen til Time.

Feige nordmenn lar islamister strupe ytringsfriheten

Lørdag 10 november 2018


Kristne Asia Bibi befinner seg på et ukjent sted i Pakistan etter at hun ble løslatt onsdag.

Shurika Hansen kommentator på Resett
Kommentator

17. november var det planlagt en fredelig demonstrasjon for Asia Bibi som under en hendelse ble beskyldt for blasfemi. Asia har måtte lide under tortur og fengsel for å hente vann i samme brønn som muslimene. Dette har medført mange år med traumaer, frykt og fare for enda mer fengsling og drapstrusler.

Dette skjedde i Pakistan, og ikke en eneste med pakistansk bakgrunn gikk foran for å arrangere demonstrasjon eller solidaritet med Asia. Bortsett fra Maha Kamran. Hun har fra dag en mottatt en del motstand, hets og press. Hun ble blant annet forsøkt korrigert av den meget «tolerante» Mohsan Raja. Tidligere «årets Osloborger» og en stolt islamist som hevder å ha moderate og liberale verdier. Raja sto helt foran i hetsen mot Maria Khan, Laial Ayoub og undertegnede sommeren 2017.

Han godkjente stygge karakteristikk av oss i den Pakistanske Facebook gruppen der han er admin. Han deltok selv i heksejakten og normaliserte hets mot sterke minoritetskvinner som talte i mot det patriarkalske systemet han kjemper for. Dette var så tungt at en av oss endte opp med voldsalarm, og besøkene hos politiet var for tunge å bære rundt på.

Denne hetsen ble med meg videre til høsten 2017, og etter den tid har jeg gjort det til mitt mål å aldri la små mørkemenn legge premissene for hva jeg skal ytre, og hvordan det skal ytres. Det er så urovekkende at vi har 2 og 3. generasjons pakistanere som er så lite verdimessig integrerte at de gjør nøyaktig det samme de ville gjort i Pakistan.

Han har blant annet ytret seg negativt og stygt om homofile. Han er også dømt flere ganger for straffbare handlinger herunder narkotikakriminalitet og vold. Dette skjedde i tiden mellom 2002 og 2010. Dette burde Aftenposten ha undersøkt langt bedre. Å belønne en homohater, med et så stygt syn på ytringsfriheten, er en skam.

Mohsan Krevde at arrangøren fjernet meg fra lista over appellanter. Han brukte en av mine statusoppdateringer og «hat» mot muslimer som argument. Han forsøkte deretter å legge press på arrangøren ved å mobilisere sine «brødre».

Denne type mobilisering kjenner vi igjen i de muslimske miljøene. De jakter i flokk, angriper i flokk, og knuser de vestlige verdiene i flokk. Så nå som vi har kommet dithen at ytringsfriheten er på islams premisser enda en gang. Hvor langt er vi villige til å bøye oss? Hvor villige er vi til å erstatte våre liberale og tolerante verdier med hatefulle og totalitære verdier? På den andre siden er pakistanere flinke til å lage støttemarkeringer for mordere.

Bare i år har jeg ledet to historiske demonstrasjoner. Den ene for Sylvi Listhaug som jeg mente var utsatt for en uverdig heksejakt, og den andre for ytringsfriheten og retten til å være blasfemisk. Det å stå foran Stortinget med hjerte i halsen, er ikke bare det som definerer min eksistens, men også hvor nødvendig det er at vi viser motstand mot religiøse indoktriner.

Nå er arrangementet avlyst. Abid Raja, Ex-muslims of Norway og Sekulær Allianse med meg som appellant får ikke vist vår støtte til en kvinne vi mener er utsatt for den verste krenkelsen mot det frie ord og mot det frie mennesket.

Arrangøren har med gode grunner valgt å ikke fortsette. Dette skyldes ikke bare press, men trusler om at det skal dukke opp mennesker som bare skal lage bråk for å vise sin uenighet. La meg bare minne dere på at disse er 2 og 3. generasjons muslimer. Og at disse i likhet med islamistene i Pakistan ønsker å tie det frie ord. Det er ikke første gang muslimske ungdommer bruker usiviliserte metoder for å vise motstand mot ytringsfriheten.

Jeg kom ikke til Norge for å la meg bli hetset til taushet av små mørkemenn. Men det norske folket ser dessverre ut til å la seg bli herjet med av islamister forkledd som moderate muslimer. Selv kan jeg ikke stå der alene og risikere å bli lynsjet, men jeg håper at annonseringen av denne avlysningen vekker en liten kamplyst hos nordmenn. Og om dere vil verne om de få av oss som ønsker å stå i barrikadene for det frie ord.

Dere er velkomne til å finne motet i dere, og sette disse islamistene på plass en gang for alle. Og gjøre det med siviliserte, kunnskapsrike og redelige ord og argumenter. Vi må aldri tillate oss å gå ned på deres nivå. Det nivået de er på, er det som holder muslimske land nede. Å stå imot disse verdiene vil våre barn og barnebarn få godt av når de blir voksne. Islamistene får styre sine land, men ikke ta fra oss våre frihetsidealer

Muslimsk mobb ødela jødisk minnestund på Speakers Corner

Lørdag 10 november 2018

I disse dager har det vært holdt minnearrangementer i forbindelse med jødeforfølgelse under andre verdenskrig mange steder i verden. Nylig ville en liten gruppe engelske jøder minnes ikke bare Holocaust, men også de mange jødene som opp gjennom historien er myrdet og massakrert av muslimer. De samlet seg på selve symbolet for ytringsfrihet i London, Speakers Corner, men der fikk de ikke være i fred.

Det samlet seg raskt en stor gruppe muslimer rundt de få jødene. Noe ropte «Død over jødene». En eldre mann benektet høyrøstet at Holocaust hadde funnet sted.

Da en ung jøde begynte å lese opp den lange listen over muslimske overgrep mot jøder, fra profeten Muhammed fikk halshugget 900 jøder i Medina i 627 og 90 i Khaybar året etter, til 1967 da to jødiske familier ble slaktet i Tripoli, minst 18 jøder ble drept i Libya av en rasende muslimsk mobb, og 57 jøder ble drept i Syria, ble truslene så alvorlige at jødene måtte gi opp.

Videoen nedenfor viser hva som skjedde. Rundt 5 minutter inne i videoen kan du se hvordan muslimene forstyrret minnehøytideligheten.

1 2